CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Những chính sách bảo mật áp dụng cho khách hàng khi mua hàng tại Andy Party.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết sau:

- Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ: đối tác trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, dịch vụ vận chuyển và giao nhận , tiếp thị, phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu khảo sát khách hàng, truyền thông xã hội, dịch vụ khách hàng, dịch vụ cài đặt, công nghệ thông tin và, dịch vụ lưu trữ web).

- Yêu cầu pháp lý: ANDY PARTY có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết để tuân thủ quy trình pháp lý

- Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác.

Quyền của Khách hàng đối với thông tin cá nhân

KH có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có quyền thay đổi quyết định đó bất kỳ lúc nào.

KH có quyền tự truy cập, kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, xóa hoặc hủy bỏ Thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên Website PARTY để chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Canifa thực hiện việc này. Dữ liệu không được xóa được bao gồm: số điện thoại.

Đối với các nội dung khác ngoài những nội dung quy định tại Chính Sách Bảo Mật ANDY PARTY liên quan đến thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân của KH sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật có hiệu lực tại thời điểm tương ứng.

Đang tìm kiếm tours...
Nhập từ khóa để tìm kiếm tours.